Ana Səhifə / Haqqımızda / Alimlər / Babayeva Gültəkin Cavad qızı

Babayeva Gültəkin Cavad qızı

Babayeva Gültəkin Cavad qızı
Anadan olduğu yer Bakı şəhəri
Təvəllüdü 1956-cı il
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dövlət Universiteti
Elmi dərəcəsi geologiya-mineralogiya üzrə fəlsəfə doktoru
Elmi rütbəsi dosent
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:   
- ixtisas şifri 25.00.04
- ixtisasın adı Petrologiya, vulkanologiya
- mövzunun adı Talış zonasının subqələvi ultraəsası formasiya­sının petroloji-geokimyəvi xüsusiyyətləri
Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:  
- ixtisas şifri  
- ixtisasın adı  
- mövzunun adı  
Müxbir üzv seçilməsi:  
- tarix  
- ixtisasın adı  
Həqiqi üzv seçilməsi:  
- tarix  
- ixtisasın adı  
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı: 50
- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı: 4
- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı:  
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı:  
Kadr hazırlığı:  
- fəlsəfə doktorlarının sayı  
- elmlər doktorlarının sayı  
Əsas elmi nailiyyətləri Talış zonasının üst eosen-oliqosen yaşlı subqələvi pikrit peridotit və subqələvi qabbro-siyenit komp­lekslərinin təkamül proseslərinin riyazi-geokim­yəvi modelləri tərtib olunmuşdur. Kiçik Qafqazın Xocavənd sinklinorisinin santon yaşlı vulkano-plutonik kompleksləri amfibollu subqələvi pikrit, Talış zonasının eosen-oliqosen yaşlı kompleksləri isə subqələvi floqopitli peri­do­tit bünövrələrindən birinci dəfə 3%, ikinci dəfə 10-12%-ə kimi əriməsi nəticəsində əmələ gəldik­ləri müəyyən olunmuşdur.
Elmi əsərlərinin adları 1. Клинопироксены трахибазальт-трахидоле­рито­вого и тефрит-тешенитового комплексов Ход­жа­вендского прогиба. Отечественная геология, №6, 2012, с.48-55.

2. Минеральные парагенезисы трахибазальт-тра­хи­доле­ритового и тефрит-тешенитового ком­п­лек­сов Ходжа­вендского прогиба Малого Кавказа. AMEA Xəbərlər. Yer elm­­­ləri. №2, 2013, s.26-36.

3. Петрогенетическое значение шпинелидов в процессе кристаллизации пород трахибазальт-трахидоле­ри­то­вого и тефрит-тешенитового комплексов Ходжавенд­ского прогиба Малого Кавказа. Bakı Univer­site­ti­nin xəbərləri, Təbiət elm­ləri, №3, 2013, s.82-96.

4. Индикаторное значение железо-хром оксид­ных мине­ралов в процессе кристалли­зации трахиба­зальт-трахидолери­тового и теф­рит-тешенитового комплек­сов Ходжавенд­с­ко­го прогиба Малого Кав­каза. Известия Ба­кинс­ко­­­го Университета. №3, 2015, серия Естест­венных наук, с.76-85.
Respublika, beynəlxalqvə xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü  
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti  
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Geologiya və Geofizika İnstitutu, Bakı, H.Cavid pr., 119
Vəzifəsi Aparıcı elmi işçi
Xidməti tel.  
Mobil tel. (+994 55) 7167306
Ev tel. (+994 12) 4972393
Faks  
Elektron poçtu gultekin56@rambler.ru