Ana Səhifə / Haqqımızda / Alimlər / Rüstəmov Muxtar İbrahim oğlu

Rüstəmov Muxtar İbrahim oğlu

Rüstəmov Muxtar İbrahim oğlu
Anadan olduğu yer Naxçıvan MR, Ordubad şəh.
Təvəllüdü 19.03.1931
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azәrbaycan Dövlәt Neft və Sənaye Universiteti
Elmi dərəcəsi Geologiya-minerologiya elmlər doktoru
Elmi rütbəsi Baş elmi işçi
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:   
- ixtisas şifri 25.00.04
- ixtisasın adı Petrologiya, vulkanologiya
- mövzunun adı Naxçıvan qırışıqlıq zonasının alt pleosen vulkanizmi
Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:  
- ixtisas şifri 25.00.03; 25.00.04
- ixtisasın adı Geotektonika, geodinamika; Petrologiya, vulkanologiya
- mövzunun adı Fanerazoyda Aralıqdənizi qurşagı Xəzər –Qafqaz seqmentinin geodinamikası və maqmatizmi
Müxbir üzv seçilməsi:  
- tarix  
- ixtisasın adı  
Həqiqi üzv seçilməsi:  
- tarix  
- ixtisasın adı  
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı: 205
- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı: 107
- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı:  
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı: 2 - müəliflik şəhədətnamısi və poliqorskit-pilolit gilləri Naxçıvan çökəkliyində, köklü qızıl Əlincəçay hövzəsində kəşvi
Kadr hazırlığı:  
- fəlsəfə doktorlarının sayı  
- elmlər doktorlarının sayı  
Əsas elmi nailiyyətləri Qırışıqlıq zonanın paleomezokaynozoy maqmatizmin etapları təyin edilmiş, petrofondu, petrogenezisi və pleyt- tektonik tipləri müəyən olunmuşdur. Toleit basalt, şoşonit, latit , traxit və teşenit suxurları Azərbaycanda ilk dəfə aşkar edilmişdir. Maqmatizm ilə tektonikanın qarşılıqlı münasibətini müəyyən etməklə yanaşı Qafqazda ilk dəfə kaldera strukturları kəşf edilmiş və onların fizik-maqmatik sistemlər yaratması isbat olubmuşdur. Kiçik Qafqazda ilk dəfə eosin vulkan-plutonik assosiasiyaları aşkar olunmuş və ümumiyyətlə paleogen maqmatizmin təkamül trendi müəyyən edilmişdir. Kiçik Qafqazda-Albors sistemində zəngəzurun, Talışın, Qarabagın tektonik vəziyyətləri və quruluşları yeni baxımdan izah olunmuş və batırelmiş ofiolit suturası Zəngəzurda və onun davamı İran Qaradagı ilə Talış arasında aşkar edilmişdir.

Respublikada geodinamika elmi istiqamətin ilk tədqiqatçısı olaraq ADQ Fars-Qafqaz seqmentində Paleo-Mezo və Metotesinin geodinamik təkamül modelləri tərtib etməklə yanaşı maqmatizmin pleyt-tektonik paylanmasının qanunauygunlugu aşkarıanmışdır. Cənub Xəzədə Təbaşir vulkanizimlə müşayət olunan meridional riftogenezin aşkarından əlavə molas meqa çökəkliyin və onun konsolidasiya olunmuş vezurgent yer qatının forçmalaşması yeni baxımdan izah olunur. Həmçinin qarbohidrogenlərin mənşəyi isə dərin istilikkütlə plyum axımı və yer qatının rezurgensiyası ilə əlaqələndirilir.
Elmi əsərlərinin adları 1. Новые данные о тектоническом строении Южного Зангезура. Геотектоника, 1968, №2, с.117-124

2. О наличии кальдеры на Малом Кавказе и механизм ее формирования. Дан СССР, 1973, т.211, №6, с.1426-1428

3. Кальдеры с конфокальными гранитоидами – новый морфогенетический тип магматизма на Малом Кавказе. ДАН СССР, 1976, т.228, №6, с.1403-1406

4. Олистостромовые образования и проблемы офиолитов Араксинской зоны. Изв.АН Азерб.ССР. Серия наук о Земле. 1979, №5, с.84-91

5. Geodinamic evolution of the South-Caspian basin and its oil and gas bearing system. “OGU 2002”, London-Tashkent, p.161-176

6. Южнокаспийский бассейн - геодинамические события и процессы. Баку, Nefta-Press, 2005, 345 c.

7. Главные тенденции геодинамической эволюции Центрального сегмента Тетиса. В кн. – Проблемные вопросы геодинамики, петрологии и металлогении Кавказа. Баку, Nafta-press, 2006, с. 14-35

8. Геодинамика и магматизм Загрос-Кавказского сегмента в фанерозое. «Palmarium» 2016, Том. 1, 525 стр; Том 2, 408 стр.
Respublika, beynəlxalqvə xarici ölkələrinelmiqurumlarında üzvlüyü 1. Rusiya mineroloji cəmiyyəti
2. Qafqaz mineral sərvətləri ET İ ekspert komisiyasının üzvü
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti  
Təltif və mükafatları 1. “Tərəqi” medal
2. Əməkdər mühəndis, 2015
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Geologiya və Geofizika İnstitutu, AZ1073, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., H.Cavid pr., 119
Vəzifəsi Baş elmi işçi
Xidməti tel. (+994 12) 5100141/46
Mobil tel. (+994 55) 6013312
Ev tel. (+994 12) 5393526
Faks (+994 12) 4975285
Elektron poçtu Rustamov-muxtar@rambler.ru