Ana Səhifə / Haqqımızda / Alimlər / Babayev Qulam Rüstəm oğlu

Babayev Qulam Rüstəm oğlu

Babayev Qulam Rüstəm oğlu
Anadan olduğu yer  Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri 
Təvəllüdü 29.09.1974
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası (Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti), Geoloji-kəşfiyyat fakültəsi, dağ mühəndisi-geofizik 
Elmi dərəcəsi Yer elmləri üzrə elmlər doktoru
Elmi rütbəsi dosent 
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:  
- ixtisas şifri 04.00.12
- ixtisasın adı Faydalı qazıntı yataqlarının axtarışı və kəşfiyyatının geofiziki metodları
- mövzunun ad Bakı şəhəri ərazisinin seysmik riskinin qiymətləndirilməsi
Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:  
- ixtisas şifri 2507.01
- ixtisasın adı  Geofizika, faydalı qazıntıların geofiziki axtarış üsulları
- mövzunun adı Bakı şəhəri ərazisi qruntunun güclü titrəyişlərinin mikroseysmik məlumatlara və hiss edilən ssenar zəlzələlərin parametrlərinə əsasən modelləşdirilməsi 
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı 85
- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı 33
- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

 

25

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:    
- fəlsəfə doktorlarının sayı  
Əsas elmi nailiyyətləri
-Seysmik təhlükənin qiymətləndirilməsi modelinə əsasən Abşeron yarımadasının mühüm seysmotektonik xüsusiyyətlərinin və potensial seysmogen strukturlarının seysmikliyinin təyini.
-Seysmik təhlükənin ehtimal qiymətləndirilməsinə əsasən Abşeron yarımadası üçün təkrarlanma qanununun təyin olunması, maksimal hesablanmış zəlzələlərin və maksimal maqnitudası olan lahiyə (ssenar) zəlzələlərin təyini.
-Qruntun maksimal təcili, titrəyişlərin intensivliyi və seysmik dalğanın amplitudasının güclənilməsi vahidlərində mikrotremor ölçülərin nəticələrinin əsasında Bakı şəhərinin seysmik mirkorayonlaşdırılması.
-Nakamura metodu ilə qrunt xüsusiyyətlərinin tədqiqat ərazisinin seysmik intensivliyinə təsirinin təyin olunması.
-Klaster analizi, Alan faktoru və çoxölçülü qruplaşma metodu vasitəsilə baş verən seysmik hadisələrin ardıcıllığının dinamikasının tədqiqi, zəlzələlərin paylanma prosesinin və seysmik rejiminin müxtəlif xüsusiyyətlərinin müəyyən edillməsi, 1842-ci - 2012-ci dövr ərzində baş vermiş seysmik hadisələrin ardıcıllığının dinamik rejiminin müəyyən bir zaman intervalında qiymətləndirilməsi; seysmik hadisədən əvvəl və ya onu müşayiət edən zaman prosesin qanunauyğunluqlarının müəyyən edilməsi və zəlzələlərin dövriliyinin (tezliyinin) və bir-biriylə əlaqəliliyinin daha dəqiq aşkar edilməsi.
-Maqnituda Мw≥5 olan zəlzələlərin ocaq mexanizmlərinin məlumatlarına əsasən Azərbaycan və yaxın ərazilərdə hesablanmış gərginliklərin paylanılması
- 25 noyabr 2000-ci ildə baş vermiş güclü Xəzər zəlzələsindən əvvəl və sonra Abşeron və Şamaxı-Qobustan ərazilərində yerləşən palçıq vulkanlarının statik və dinamik gərginliklərinin dəyişikliklərinin təhlili. Şamaxı-Qobustan ərazisində vulkanlar sıxılma, Abşeron ərazisinin vulkanları isə genişlənmə (dilatasiya) şəraitinin olunması.
- Bakı şəhəri ərazisi qruntunun güclü titrəyişlərinin hiss edilən ssenar zəlzələlərin parametrlərinə əsasən modelləşdirilməsi.
Elmi əsərlərinin adları
1. Babayev G. Seismic Hazard Assessment for Baku City and Absheron Peninsula, Azerbaijan. Recent geodynamics, georisk and sustainable development in the Black Sea to Caspian Sea region. Conference proceedings of American Institute of Physics, Vol. 825, Melville, New-York, USA, 2006, pp. 113-119.
2. Бабазаде О., Бабаев Г. Сейсмическое микрорайонирование Апшеронского полуострова. Журнал РАН "Геоэкология" №2, Россия, 2007, с.143-150.
3. Agayeva S.T., Babayev G.R. «Analysis of earthquake focal mechanisms for Greater and Lesser Caucasus applying the method of World Stress Map», Известия НАН Азербайджана, науки о Земле, Баку, 2009, №2, pp. 40-44.
4. Babayev G., A. Ismail-Zadeh, J.-L. Le Mouel. Scenario-based earthquake hazard and risk assessment for Baku (Azerbaijan). Natural Hazards Earth Systems Science (NHESS), Vol. 10, 2010, pp. 2697–2712.
5. Babayev G. R. Model of seismic hazard for Baku city in large-scale earthquakes with consideration of seismogenic elements АМЕА Gənc Аlimlərin Əsərləri, №3, 2010, p. 24-37.
6. Бабаев Г. Современная модель сейсмичности месторождения Балаханы-Сабунчи-Рамана по параметрам сценарных землетрясений. Azərbaycan Neft Təsərrüfatı, 2012, №12, c. 11-15.
7. Telesca L., Babayev G., Kadirov F. Temporal clustering of the seismicity of the Absheron-Prebalkhan region in the Caspian Sea area. Natural Hazards Earth Systems Sciences (NHESS), Vol. 12, 2012, pp. 3279–3285; www.nat-hazards-earth-syst-sci.net/12/1/2012. doi:10.5194/nhess-12-1-2012.
8. Kadirov F.A., Babayev G. R., Gadirov A.H., Safarov R.T. Site Effect Evaluation Based On Microtremor Measurements For Baku City. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Geologiya İnstitutu, Respublika Seysmoloji Xidmət Mərkəzi. 2012-ci İldə Azərbaycan Ərazisində Seysmoproqnoz Müşahidələrin Kataloqu, “Тəкnur”, Bakı, 2012, pp. 530-534.
9. Kadirov F.A., Babayev G.R. Gadirov A.H., Safarov R.T. Analysis of Horizontal and Vertical Spectra of Microseisms for Baku city. PCI 2012. IV International Conference “Problems of Cybernetics and Informatics”. Volume II, Seismic Devices, Systems and Technology, Baku, 12-14 September 2012, 96-98 pp.
10. Telesca L., Lovallo M., Babayev G., Kadirov F. Spectral and informational analysis of seismicity: an application to the 1996-2012 seismicity of Northern Caucasus-Azerbaijan part of Greater Caucasus-Kopet Dag Region. Physica-A Statistical Mechanics and Its Applications, 2013. doi: 10.1016/j.physa.2013.07.031.
11. Кадиров Ф.А., Кадыров А.Г., Бабаев Г.Р., Агаева С.Т., Мамедов С.К., Гарагезова Н.Р., Сафаров Р.Т. Сейсмическое районирование южного склона Большого Кавказа по фрактальным особенностям землетрясений, напряженному состоянию и по данным GPS скоростей. ФизикаЗемли, 2013, № 4, с. 111–119.
12. Kadirov F.A., Gadirov A.G., Babayev G.R., Agayeva S.T., Mammadov S.K., Garagezova N.R., Safarov R.T. Seismic Zoning of the Southern Slope of Greater Caucasus from the Fractal Parameters of the Earthquakes, Stress State and GPS Velocities, Izvestiya, Physics of the Solid Earth, Vol. 49, No. 4, pp. 554–562, 2013 (original in Russian).
13. Babayev G., Tibaldi A., Bonali F., Kadirov F. Evaluation of earthquake-induced strain in promoting mud eruptions: the case of Shamakhi–Gobustan–Absheron areas, Azerbaijan, Natural hazards 72 (2), 2014, pp. 789-808.
14. Babayev G., Telesca L. Strong motion scenario of 25th November 2000 earthquake for Absheron peninsula (Azerbaijan). Journal of Natural Hazards, Vol. 73, 2014, pp. 1647-1661.
15. Luciano Telesca, Michele Lovallo, Samir Mammadov, Fakhraddin Kadirov, Gulam Babayev. Power spectrum analysis and multifractal detrended fluctuation analysis of Earth’s gravity time series. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications. Volume 428, pp. 426–434, 2015. doi:10.1016/j.physa.2015.02.034.
16. Kadirov F.A., Ahadov B.G., Gadirov A.H., Babayev G.R., Mammadov S.G., Safarov R.T.. Microtremor Survey and Spectral Analyses of H/V Ratio for Baku City (Azerbaijan). Proceedings of Azerbaijan National Academy of Sciences, The Sciences of Earth, №3, 2015, pp. 18-24.
17. Babayev G., Telesca L. Site specific ground motion modeling and seismic response analysis for microzonation of Baku, Azerbaijan. Acta Geophysica. Vol. 64, No. 6, pp. 2151-2170, 2016. doi:10.1515/acgeo-2016-0105.
18. Бабаев Г.Р., Ахмедова Э.В., Кадиров Ф.А. Анализ напряженно-деформированного состояния Кавказского региона (Азербайджан) по векторам максимальных горизонтальных напряжений и с использованием программ проекта «World Stress Map». Геофизический Журнал, №3, Vol. 39, сс. 26-39, 2017. doi: http://dx.doi.org/10.24028/gzh.0203-3100.v39i3.2017.104026.
Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü 
1. CTBTO-nun Milli Məlumat Mərkəzinin rəhbərinin müavini (2008-ci ildən – hal-hazırda)
2. Beynəlxalq Geodeziya və Geofizika İttifaqının (IUGG) Azərbaycan Milli Komitəsinin Baş Katibi (2011-ci ildən – hal-hazırda)
Pedaqoji fəaliyyəti
1-ci kurs AMEA magistr tələbələri. “Tədbiqi geofizika” fənni (2017-2018) 
Digər fəaliyyəti 
- AMEA Geologiya və Geofizika İnstitutunun Gənc Alimlər Şurasının sədri (2006-2012)
- AMEA Beynəlxalq Əlaqələr İdarəsinin rəisi (2013-2016) 
Təltif və mükafatları
- 2006-cı ilin ən yaxsı elmi nailiyyəti (Azərbaycan Respublikasının Gənclər və İdman Nazirliyinin mükafatı) (2007)
Əsas iş yeri və ünvanı
AMEA Geologiya və Geofizika İnstitutu, Bakı şəh, AZ1143, H.Cavid pr.,119 
Vəzifəsi
Xidməti tel.
(+994 12) 5100141 (+254) 
Mobil tel.
(+994 50) 3904075 
Ev tel.
(+994 12) 4939059 
Faks
 
Elektron poçtu