Ana Səhifə / Haqqımızda / Alimlər / Alosmanov Mirəli Seyfəddin oğlu

Alosmanov Mirəli Seyfəddin oğlu

Alosmanov Mirəli Seyfəddin oğlu
Veb-sayt  
Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Ağsu rayonu, Padarqışlaq kəndi
Təvəllüdü 05.04.1939
Bitirdiyi ali təhsil S.M. Kirov adına Azərbaycan Dövlət Universiteti (BDU), kimya fakültəsi 
Elmi dərəcəsi Texnika elmləri doktoru
Elmi rütbəsi Professor
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:  
- ixtisas şifri 05.17.01   
- ixtisasın adı «Qeyri-üzvi maddələrin texnologiyası»     
- mövzunun ad Neftkimya və üzvi sintez istehsalından alınan işlənmiş H2SO4-ün sadə superfosfat istehsalından alınması 
Doktorluqd issertasiyasının mövzusu:  
- ixtisas şifri 05.17.01
- ixtisasın adı «Qeyri-üzvi maddələrin texnologiyası»   
- mövzunun adı Zaqafqaziya təbii-mineral birləşmələr sənayesinin əsasında fosforlu gübrə texnologiyası və prosesin fiziki-kimyəvi əlaqəsi
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı 350
- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı 201
-beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

 

11

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı 77
Kadr hazırlığı:   
-  fəlsəfədoktorlarının sayı 38
-  elmlər doktorlarının sayı 1
-  elmlər doktorlarının sayı  
Əsas elmi nailiyyətləri

Neft, kimya və üzvi sintez istehsalı proseslərindən alınmış, buxarlandırılmamış aşağıqatılıqlı sulfat turşusu əsasında monokalsifosfatın alınması  

Zaqafqaziya təbii birləşmələri və müxtəlif sənaye tullantılarını tətbiq etməklə fosforlu gübrələrin istehsalı texnologiyasının fiziki-kimyəvi əsaslarının öyrənilməsi

Faydalı qazıntıların  əlavəsi ilə  metallurgiya sənayesi tullantılarının  əsasında  gübrə və meliorantın alınması və istehsalata  tətbiqinin öyrənilməsi

Neft quyularının qazılmasından alınan və üzvi kompleks tullantıların modifikasiyaedici birləşmələrlə zərərsizləşdirilərək istifadə  texnologiyasının işlənməsi və istehsalata tətbiqinin  öyrənilməsi

Təbii-mineral, müxtəlif  sənaye və məişət tullantıları əsasında  üzvi-mineral  kompleks gübrə, meliorant və bitkimühafizəedici birləşmələrin alınma texnologiyasının işlənməsi və proseslərin fiziki-kimyəvi əsaslarının qanunauyğunluqlarının öyrənilməsi

Elmi əsərlərinin adları
 1. Копылев Б.А., Алосманов М.С.,  Гамид-заде Г.А.Исследование получения простого суперфосфата взаимодействием апатита со слабой отработанной (неупаренной) серной кислотой / Ученые записки АзИНЕФТЕХИМа, Баку, 1971, №7, стр.51-54
 2. Алосманов М.С. , Джафаров А.П., Годжаев Н.И. Расчетфосфатного комплекса суперфосфата и его фазового состава, полученного с применением смеси кислот / Межвузовскийсборник научных трудов ЛТИ им. Ленсовета, 1981, стр. 151-156
 3. Алосманов М.С., Кармышов В.Ф., Атаев Н.Б. Суперфосфат,обогащенный молибденом / Промышленность по производству минеральных удобрений, «Научно-технический рефератный сборник», НИИТЭХИМ, 1983, стр. 15-17
 4. Алосманов М.С., Шпекторов Г.Я., Щварцман Ю.А. Исследование растворимости в системе СаО-МnО-Р2О5-Н2О при 70-1150С / Физико-химические исследования в области производства фосфора, солей и фосфорных удобрений, сборник научных трудов, Ленинград, 1984, стр. 110-117
 5. Алосманов М.С., Новиков А.А. Исследование процесса получения суперфосфата обогащенного микроэлементами / Азербайджанский химический журнал, 1986, №5, стр.125-129
 6. Кармышов В.Ф., Алосманов М.С., Дубинин В.Г. Физико-химические исследования суперфосфата, полученного наоснове смеси апатитового концентрата и фосфорита Каратау/Сборник научныхтрудов МХТИ им. Д.И.Менделеева, 1987, вып. № 145, стр. 86-90
 7. MiraliALOSMAN, Şafak KIRAL, Kazolovskaya OLGA, SinanTURP A new method for the contention with dust in cement factories / «Промышленнаяэкология» Материалы Международной школы-семинара, Ростов-на-Дону, 2003, стр.9-13
 8. Алосманов М.С., Халилова Х.Х., Мамедов В.А., БайрамовЧ.М. Изучение предотвращения пылевыделения на каменномкарьере с использованием нафтеновых отходов / Журнал «Химическая промышленность», 2014,  м.91, № 3, стр.146- 149.
 9. Алосманов М.С., Мамедов В.А., Халилова Х.Х., Байрамов Ч.М. Исследование запыленностивоздуха, совершенствование средств и способов борьбы с пылью при работе камнерезных машин / Записки Горного Института, Том 211, Санкт-Петербург, 2015, стр. 91-96
 10. Алосманов М.С., Гасымова С.Б. Безотходная технология утилизации твердых бытовых и промышленных отходов с получением комплексным удобрений / «Комплексное  Использование Минерального Сырья», Алматы, 2015, №2, стр.69-76
 11. Алосманов М.С.,Биннатова Н.М., Гасымова С.Б. Разработкатехнологии обезвреживания и утилизации твердых бытовых отходов с добавкой фосфоритов Мазы-дага / Журнал «Молодой ученый» №9.1 (113.1), Спецвыпуск Всероссийская международная научно-техническая конференция «Экологические проблемы городов и районов южного региона Республики Башкортостан», 2016, стр. 1-2
 12. Алосманов М.С., Маммадов В.А., Багирли Р.Д., АбдуллаевА.Г. Новые методы переработки и утилизации твердых бытовых отходов с применением монтмориллонита /  Журнал «Молодой ученый» №9.1 (113.1), Спецвыпуск Всероссийская международная научно-техническая конференция «Экологические проблемы городов и районов южного региона Республики Башкортостан», 2016, стр. 2-4 
Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü  Böyük Britaniya Kembric Universitetinin 2005-ci ildə təyin etdiyi 100 elm adamından biri seçilmişdir.
Pedaqoji fəaliyyəti Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası, Turkiyə Cümhuriyyətinin Dumlupınar Universiteti və Sakariya Universiteti
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları

“Kimya sənayesinin əlaçısı” – 1981-ci il

“Beynəlxalq mədəni irs konveksiyasının Nobel adına diplomu”– Böyük Britaniya, 2002-ci il

Əsas iş yeri və ünvanı

AMEA Geologiya və Geofizika İnstitutu, AZ1143, Bakı şəh., H.Cavid pr. 119

Vəzifəsi

Geoekologiya şöbəsinin baş elmi işçisi

Xidməti tel.

(+994 12) 5100141 (42-49) əlavə 226

Mobil tel.

(+994 50) 4673782

Ev tel.

(+994 12) 5330268

Ev tel.

(+994 12) 5330268

Faks

 

Elektron poçtu

alosman.mirali@rambler.ru