Ana Səhifə / Haqqımızda / Alimlər / Şirinov Faiq Maqsud oğlu

Şirinov Faiq Maqsud oğlu

Şirinov Faiq Maqsud oğlu
Anadan olduğu yer
 Azərbaycan, Bakı şəhəri
Təvəllüdü
 18.11.1950
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi
 Azərbaycan Dövlət Universiteti (indiki BDU)
Elmi dərəcəsi
 Geologiya-mineralogiya elmləri namizədi
Elmi rütbəsi
 
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu: 
 
- ixtisas şifri
 04.00.08
- ixtisasın adı
 Petrografiya, vulkanologiya
- mövzunun adı
 Kiçik Qafqaz Tutğun qrupu qranitoidlərinin əmələgəlmə şəraiti və onlarla əlaqədar olan filizləşmə
Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:
 
- ixtisas şifri
 
- ixtisasın adı
 
- mövzunun adı
 
Müxbir üzv seçilməsi:
 
- tarix
 
- ixtisasın adı
 
Həqiqi üzv seçilməsi:
 
- tarix
 
- ixtisasın adı
 
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı:
 
- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı:
 
- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı:
 
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı:
 2 müəlliflik şəhadətnamələri
Kadr hazırlığı:
 
- fəlsəfə doktorlarının sayı
 
- elmlər doktorlarının sayı
 
Əsas elmi nailiyyətləri
Кiçiк Qafqazın granitoid və dayka süxurlarının təsnifatı, onların əmələgəlmə şəraiti, metallogenik xüsusiyyətlərinin ixtisaslaşdirilması ilə müxtəlif elementlərə geokimyəvi ixtisaslanmasının növləri və formalara ayrılması, maqmanın differensiasiya inkişafinda nadir gələvilərinin davranışı, filizlərin intruziv maqmatizmlə bağlılığı və s. təyin edilmişdir.
Elmi əsərlərinin adları
1. Минералого-геохимические особенности медно-полиметаллических рудопроявлений бассейна р. Тутхун. Тематич. сб. науч. трудов Геология и генезис цветных металлов Азербайджана. Изд-во БГУ, 1984.

2. Петрохимический фактор как косвенный поисковый признак обнаружения редко-метальной минерализации. Сб. докладов республиканской науч.-практич. конференции: Университетская наука- производству Изд-во БГУ, 1984.

3. Вулканизм и полезные ископаемые Гуаймаро (Куба) и Сарыбабинского синклинория (Азербайджан). В тематич. сб. науч. трудов:  Вулканизм и полезные ископаемые Азербайджана. Изд-во АГУ.1985.

4. Низкотемпературные рудные формации центральной части Севано-Акеринского рва. В тематич. сб. науч. трудов: Магматические и рудные формаци Азербайджана. Изд-во АГУ. 1986.

5. К петротектонике палеогеновых интрузивов бассейна р. Тутхун (центральная часть Малого Кавказа). В сб. матер. науч. конфер .АН Азерб.ССР. Изд-во Элм. 1987.

6. Условия формирования палеогеновых гранитоидов центральной части Малого Кавказа (по результатам термобарических анализов). Изд-во Элм, № 4, 1987.

7. Особенности геохимической специализации Тутхунской группы интрузивов Малого Кавказа. В тематич. сб. науч. трудов: Геохимия и минералогия рудных месторождений Азербайджана. Изд-во БГУ. 1990.
Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü
 
Pedaqoji fəaliyyəti
 
Digər fəaliyyəti
 
Təltif və mükafatları
 Təşəkurnamələr və mükafatlar
Əsas iş yeri və ünvanı
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Geologiya və Geofizika İnstitutu, Az1143, Bakı şəh., H.Cavid küç. 119 
Vəzifəsi
 Aparıcı elmi işçi
Xidməti tel.
  (+994 12) 5100141 – 45 əlavə. 217
Mobil tel.
 
Ev tel.
 
Faks
 (+994 12) 49752885
Elektron poçtu