Ana Səhifə / Haqqımızda / İnstitutun fondu

İnstitutun fondu

Litologiya

Litologiya

 

# Hesabatların adları İl
Qey.nöm
6.1
Şamaxı-Qobustan və Qərbi Abşeron zonalarının oliqosen-miosen çöküntüləri sedimentasiya hövzəsinin modelləşdirilməsi
2003
1064.
6.2
Azərbaycanın litoloji-paleocoğrafi xəritələr atlası M 1:1000000
2003
1073
6.3
Mərkəzi Avrasiyanın litoloji-paleocoğrafi, struktur-palinspotik və geoekoloji xəritələr atlası    
2002
1077.
Mütləq geoxronologiya

Mütləq geoxronologiya

 

# Hesabatların adları İl
Qey.nöm
7.1
Azərbaycanın geoloji komplekslərinin mütləq yaşına dair məlumatların analizi və ümumiləşdirilməsi                               
2000
1040.
Geofizika

Geofizika

# Hesabatların adları İl
Qey.nöm
8.1
Böyük və Kiçik Qafqazın təbaşir dövrünün paleomaqnit məlumatlarının müqayisəli analizi (paleotektonik nöqteyi nəzərdən yenidənqurulması) 
2003
1049.
8.2
Azərbaycan süxurlarının petrofiziki xassələrinin məlumat bazasının tərtibi (Kiçik Qafqazın timsalında)
2002
1050.
8.3
Xəzərin cənub akvatoriyasının çökmə qatında temperaturun və istilik selinin paylanması
2003
1052
8.4
Şərqi Azərbaycanın müxtəlif stratiqrafik intervalları üzrə çökmə süxur kəsilişlərinin radiogeokimyəvi xüsusiyyətləri
2004
1068.
8.5
Azərbaycanın Fanerozoy süxurlarının petrofiziki və geomaqnit xassələri üzrə məlumat bankının yaranması (Böyük və Kiçik Qafqazın timsalında)
2007
1079.

 

Mühəndis geologiyası. Geoekologiya.

Mühəndis geologiyası. Geoekologiya.

# Hesabatların adları  İl
Qey.nöm
9.1
Xəzər dəniz geoekoloji atlasının qurulması. Lil məhlullar, dəniz dibi çöküntülər. 
2000
1046