Alimlər


KAŞKAY, Çingiz M.

Geologiya-mineralogiya elmləri doktoruBakı Dövlət Universitetinin geoloji-coğrafiya fakültəsini bitirib (1963).1962-ci ildən AMEA-nın Geologiya İnstitutunda işləyir. Geologiya-mineralogiya elmləri doktorudur (1975). “Filiz və qeyri-filiz faydalı qazıntı yataqlarının geologiyası və geokimyası” şöbəsinin rəhbəridir.


Elmi tədqiqat sahələri: nadir elementlərin geokimyəvi xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi və onların filizdə və tərkibində metan olan geoloji obyektlərdə, təbii sular palçıq vulkanlarda daxil olmaqla paylanılması, fiziki-kimyəvi və termodinamik şəraitdə mineralların əmələgəlməsinin və onların eksperimental modelləşdirilməsi əsasında öyrənilməsi. Axır illərdə nadir metalların yeraltından yuyulmasının geotexniki sualların həlli ilə və geotexniki proseslərin praktiki realizasiyası ilə məşğuldur.


90-dan artıq elmi işin, 5 monoqrafiyanın, 23 müəlliflik şəhadətnaməsinin və 8 patentin müəllifidir.


Əsas elmi əsərlərinin siyahısı:

  •  Qaşqay Ç.M., Kərimov R.B., Ağayev Ə.N., “Filizdaşıyan qatdan  metalların  yeraltında yuyub çıxarma üsulu” Патент AR №.А20110084, 2012E-mail: [email protected] , [email protected]