Alimlər


ƏFƏNDİYEV, Qalib M.

AMEA-nın müxbir üzvüAzərbaycan Neft və Kimya İnstitutunun mexanika fakültəsini bitirib (1969). Texnika elmləri doktorudur (1997). AMEA-nın müxbir üzvü ( 2007). 2003-cü ildən AMEA-nın Geologiya Institutunda işləyir. “Quyuların qazılma texnologiyası” şöbəsinin rəhbəridir.


Elmi tədqiqat sahələri: quyuların qazılmasının  göstəriciləri və çətinləşməsinin intervallarının proqnozlaşdırılması. Qeyri-dəqiq çıxış məlumat, məqsəd və məhdudiyyətlər zamanı texnoloji qərarların qəbulu. İnstitutun tədbiqi tədqiqatlarında iştirakı.


150-dən artıq elmi işin və 5 patentin müəllifidir.


Elmi əsərlərin siyahısı


  1. G.M.Əfəndiyev, Н.М. Щаъыйев, К.Я. Ъяфяров. Геоложи-техноложи тядгигатлар нятиъясиндя ялдя едилян мялуматлара ясасян гязаларын прогнозлашдырылмасы, тязйиг дцшкцсц тясириндян баш верян тутулмалар рискинин гиймятляндирилмясиня даир. Азярбайъан Нефт Тясяррцфаты, № 02, 2012, с. 25-29.


Konfranslar    

  1. «Газахыстанын нефт-газ комплексинин мцасир проблемляри» Бейнялхалг елми-практики конфранс, феврал, 2011-ъи ил, Актау шящяри.
  2. ОптимумЕТЛИ (Актау) елми лайищялярин мцзакиряси цзря мцшавиря. Апрел, 2012.
  3. Елми-тядгигат вя лайищя мяркязляри тяряфиндян тягдим олунмуш ишлямяляря бахылмасытехники шуранын иъласы, апрел 2012, Атырау.
  4. Ш. Йесенов ад. Каспи дювлят технолоэийалар вя инжиниринг университетиндя SHELL ширкяти нцмайяндяляри иля бирэя иълас. Актау, 2012.
  5. Еколоэийа цзря Бейнялхалг конфранс, Атырау, май, 2012.
  6. SHELL ширкятинин 2025-ъи иля гядярки дювр цчцн лайищяляринин мцзакиряси, Астана, 2012.
  7. Гейри-сялис системлярин тятбиги цзря 10-ъу Бейнялхалг конфранс. Лиссабон, 2012.
  8. Сцхурдаьыдыъы вя металкясиъи алятонун щазырланмасынын техника, технолоэийасы вя тятбиги” 15-ъи Бейнялхалг конфрансы. 16-22 сентйабр, 2012-ъи ил. Крым, Судак району, Morskoye  гясябяси (Украина). E-mail:
g[email protected]