Fəlsəfə doktorları


Vəliyev Zəki Abdulla oğlu


Anadan olduğu yer
 Azərbaycan, Bakı şəhəri
 
Təvəllüdü
  15 fevral 1942-ci il
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi
 Azərbaycan Dövlət Universiteti (indiki BDU)
Elmi dərəcəsi
 geologiya-mineralogiya elmləri namizədi
Elmi rütbəsi
 dosent
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu: 
 
- ixtisas şifri
 04.00.14 - (yeni 25.20.01)
- ixtisasın adı
 Filiz və qeyri-filiz yataqlarının geologiyası, axtarışı və kəşfiyyatı. (yeni – bərk faydalı qazıntıların geologiyası, axtarışı və kəşfiyyatı. minerageniya)
- mövzunun adı
 Levçay sürmə-civə filizi sahəsinin yataq və filiz təzahürlərinin yerləşmə qanunauyğunluqları və formalaşma şəraitləri (Kiçik Qafqaz)
Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:
 
- ixtisas şifri
 
- ixtisasın adı
 
- mövzunun adı
 
Müxbir üzv seçilməsi:
 
- tarix
 
- ixtisasın adı
 
Həqiqi üzv seçilməsi:
 
- tarix
 
- ixtisasın adı
 
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı:
 105
- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı:
 18
- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı:
 
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı:
 
Kadr hazırlığı:
 
- fəlsəfə doktorlarının sayı
 
- elmlər doktorlarının sayı
 
Əsas elmi nailiyyətləri
O, Kiçik Qafqazın mərkəzi hissəsinin civə, sürmə-civə, civə-qızıl və s. yataqlarının məkan və zaman əlaqələrinin qanunauyğunluqlarını müəyyən etmişdir. Elmi fəaliyyəti filiz geologiyasına tətbiq edilə bilən kosmik tədqiqatları materiallarının interpretasiyası ilə bağlıdır.
Elmi əsərlərinin adları
1. Sürmə-mərgümüş-civə formasiyası. “Kiçik Qafqazın və İranın strukturunda ofiolitlərin geodinamikası” k.-ında. 288-368 s. (həmmüəllif T.Ab. Həsənov) (rus dilində)

2. Kiçik metalların – civə, sürmə və mərgümügün yataqları. 22«Azərbaycan geologiyası», VI cild, «Faydalı qazıntılar», Bakı «Nafta-press» nəşriyyatı, səh. 304-331. ( həmmüəllif Y.C.Zamanov) (rus dilində)

3. Dağ-qazıma işləri zamanı xarici amillərdən süxurların fiziki və texnoloyi asılılığı. Dağ-geoloji jurnal, 2006, №2(8), səh. 3-!0. (həmmüəlliflər; Ramazanov V.G., Əfəndiyeva Z.C.) (rus dilində)

4. Kiçik Qafqazın Göyçə-Əkərə metallogenik zonasında civə və sürmə-civə yataqlarının zaman və məkanca paylanması. «Qafqazın geodinamika, petrologiya və metallogeniyasının problem məsələləri» kitabında, Bakı, 2007, səh. 226-342.

5. Filizyerləşdirici süxurların geokimyəvi xüsusiyyətləri və onların gizli filizləşmənin proqnozlaşdırılmasında rolu (Levçay filiz sahəsi timsalında). Akademik M.Ə.Qaşqayın elmi irsi, «XX1 əsrdən baxış» kitabında, Bakı, 2007, səh. 293-302.

6. Kiçik Qafqazın Sevan-Əkərə zonasının metalloqeniya problemləri. AMEA xəbərləri, «Yer elmləri» seriyası, 2008, № 1, səh. 55-66.( həmmüəlliflər; A.C.İsmayıl-Zadə, E.N.Emelyanova, Y.N.Lətifova) Rus dilində.

7. Dərinlik yarıqları və onların Yerin deqazasiyasında rolu. Ümümrusiya, Yerin deqazasiyasına: geodinamika, geoflüidlər, neft, qaz və onların paragenezisinə həsr olunmuş konfransın materialları. Moskva, 2008, (həmmüəllif H.T.Haqverdiyev). (rus dilində)
Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü
1.Azərbaycan Geoloqlarının Milli Komitəsi

2. Azərbaycanın Paleontologiya Cəmiyyəti

3. Azərbaycanın Mineralogiya Cəmiyyəti
Pedaqoji fəaliyyəti
1988-ci ildən indiyə kimi Bakı Dövlət Universitetində əvvəlcə «Faydalı qazıntılar» kafedrasında «Faydalı qazıntıların axtarış və kəşfiyyatı», «Yataq və filiz sahələrinin strukturları», «Elmin müasir problemləri», «Plitələr tektonikası və filizəmələgəlmə», sonra isə «Hidrogeologiya və mühəndisi geologiya», kafedrasında «Distansion zondlaşdırma», «Hidrosferin aerokosmik tədqiqatları» və s. tədris edir.
Digər fəaliyyəti
 
Təltif və mükafatları
 
Əsas iş yeri və ünvanı
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Geologiya və Geofizika İnstitutu, Az1143, Bakı şəh., H.Cavid küç. 119 
Vəzifəsi
 Aparıcı elmi işçi
Xidməti tel.
 (+994 12) 5100141-45. 217
Mobil tel.
 (+994 50) 5901049
Ev tel.
 (+994 12) 5382920
Faks
 (+994 12) 4975285
Elektron poçtu